Лист ДОН від 20.09.2021 № 01-33/2442

Лист додається: LDON_20092021_01_33_2442

Алгоритм дій при нещасному випадку, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу
(інструктивно-методичні матеріали)

Наказом Міністерства освіти і науки України 16 травня 2019 року № 659 затверджено «Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу».
Положення встановлює єдиний порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, стажистами, клінічними ординаторами, аспірантами, докторантами (далі – здобувачі освіти) під час освітнього процесу, у тому числі під час трудового та професійного навчання в закладах освіти і в організаціях, на підприємствах на території України, і поширюється на заклади дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), позашкільної, спеціалізованої, фахової передвищої, вищої освіти та заклади післядипломної освіти (далі – заклади освіти) незалежно від форм власності й підпорядкування.

Розслідуванню підлягають нещасні випадки, що сталися:
– під час проведення навчальних занять (лекцій, уроків, практичних, лабораторних занять, інших занять та в перервах між ними) відповідно до навчальних, виробничих і наукових планів та розкладу занять;
– під час прямування на заняття з одного корпусу закладу освіти до іншого пішки чи на транспорті, якщо це визначено навчальними, виробничими і науковими планами та розкладом занять;
– під час проведення позакласних, позашкільних та інших заходів у вихідні, святкові та канікулярні дні, якщо ці заходи здійснюються під безпосереднім керівництвом працівника закладу освіти (викладача, вчителя, вихователя, класного керівника, майстра виробничого навчання тощо) або іншої особи, яка призначена наказом закладу освіти за його згодою;
– під час занять із трудового та професійного навчання, проведення професійних, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, виробничої та навчальної практики, які проводяться відповідно до навчальних планів у закладах освіти або на дільницях (територіях), що їм належать;
– під час роботи у шкільних лісництвах, на навчально-дослідних ділянках закладу освіти;
– під час роботи та відпочинку у студентських, учнівських об’єднаннях (таборах праці і відпочинку, дитячих оздоровчих таборах при закладах освіти тощо);
– під час проведення спортивних змагань, тренувань, оздоровчих заходів, екскурсій, походів, експедицій, організованих закладом освіти у встановленому порядку;
– під час перевезень здобувачів освіти до місця проведення навчання, інших заходів і у зворотному напрямку в разі організованого прямування їх на запланований захід на транспорті або пішки.

Розслідування нещасних випадків:
Про кожний нещасний випадок, що трапився із здобувачами освіти за обставин, потерпілий або свідок нещасного випадку повинен повідомити учителя, вихователя, викладача, іншого працівника, що був присутній під час проведення заходів освітнього процесу в закладі освіти чи за його межами, який зобов’язаний:
– терміново організувати надання домедичної допомоги потерпілому та викликати бригаду швидкої медичної допомоги, у разі потреби за відсутності в населеному пункті станцій швидкої медичної допомоги – його транспортування до найближчого закладу охорони здоров’я;
– зберегти обстановку на місці в тому стані, у якому вона була на момент події (якщо це не загрожує життю та здоров’ю тих, хто там перебуває, і не призведе до ще тяжчих наслідків);
– негайно повідомити про те, що сталося, керівника закладу освіти та особу, яка є відповідальною за охорону праці, безпеку життєдіяльності в закладі освіти.
Керівник закладу освіти, одержавши повідомлення про нещасний випадок, зобов’язаний негайно:
– вжити заходів щодо усунення причин, що викликали нещасний випадок;
– повідомити батьків, інших законних представників потерпілого;
– направити письмовий запит до закладу охорони здоров’я для отримання довідки;
– протягом доби утворити наказом комісію із розслідування нещасного випадку у складі не менше ніж три особи та організувати розслідування нещасного випадку.
До складу комісії із розслідування нещасних випадків входять:
– заступник керівника закладу освіти, який є відповідальним за організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності закладу освіти (голова комісії) і пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності;
– керівник служби охорони праці закладу освіти або особа, на яку наказом закладу освіти покладено ці обов’язки; – представник первинної профспілкової організації закладу освіти, а в разі відсутності в закладі освіти профспілки – уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності; – представник органу батьківського самоврядування (за згодою). До складу комісії із розслідування нещасного випадку не входить працівник закладу освіти, який безпосередньо відповідає за стан охорони праці, безпеки життєдіяльності у структурному підрозділі (лабораторія, кабінет, майстерня тощо), де стався нещасний випадок.
Комісія із розслідування нещасного випадку зобов’язана протягом п’яти робочих днів із дати її утворення провести розслідування нещасного випадку.
Під час розслідування нещасного випадку комісія із розслідування нещасного випадку повинна:
– з’ясувати обставини та причини нещасного випадку (обстежити місце, де стався нещасний випадок; розробити ескіз місця, де стався нещасний випадок (у разі потреби та можливості), провести фотографування місця настання нещасного випадку, вивчити наявні на підприємстві документи та матеріали стосовно нещасного випадку, визначити вид події, що призвела до нещасного випадку);
– отримати пояснення від потерпілого (за можливості);
– виявити й опитати свідків та осіб, які допустили порушення нормативно-правових актів з охорони праці та безпеки життєдіяльності;
– визначити, чи пов’язаний нещасний випадок з освітнім процесом;
– розробити заходи щодо попередження подібних нещасних випадків;
– скласти акт розслідування нещасного випадку (Додаток 1 до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу(пункт 7 розділу II );
– скласти акт про нещасний випадок, що стався із здобувачем освіти (вихованцем, учнем, студентом, курсантом, слухачем, стажистом, клінічним ординатором, аспірантом, докторантом закладу освіти), за формою Н-Н (далі – акт Н-Н), якщо нещасний випадок пов’язаний з освітнім процесом, у п’яти примірниках, які затверджує керівник закладу освіти (Додаток 2 до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу(пункт 7 розділу ) . До акта Н-Н додають пояснення свідків, потерпілого та інші документи щодо обставин нещасного випадку, наявності шкідливих і небезпечних чинників та довідку.
До матеріалів розслідування нещасного випадку належать:
– копія наказу (розпорядження) закладу освіти про утворення комісії з розслідування нещасного випадку;
– акт розслідування нещасного випадку;
– акт Н-Н (у разі складання) з додатками;
– протоколи засідання комісії із розслідування нещасного випадку;
– копія наказу (розпорядження) закладу освіти про вжиття запропонованих комісією із розслідування нещасного випадку заходів щодо запобігання виникненню подібних нещасних випадків.
Акт розслідування нещасного випадку та акт Н-Н підписують голова та всі члени комісії із розслідування нещасного випадку. У разі незгоди зі змістом акта Н-Н член комісії із розслідування нещасного випадку письмово викладає свою думку, що додається до акта і є його невід’ємною частиною, про що робиться запис в акті Н-Н.
Керівник закладу освіти протягом одного робочого дня після одержання актів і матеріалів, підготовлених комісією із розслідування нещасного випадку за підсумками її роботи, повинен розглянути і затвердити акт розслідування нещасного випадку та акт Н-Н (у разі складання).
Примірники затвердженого акта Н-Н протягом трьох робочих днів керівник закладу освіти надає або надсилає поштою з повідомленням:
– потерпілому, батькам, іншим законним представникам потерпілого;
– керівнику структурного підрозділу закладу освіти, де стався нещасний випадок;
– начальнику служби охорони праці закладу освіти або особі, на яку покладено ці обов’язки (відповідальному);
– засновнику (засновникам) приватного закладу освіти, органу управління освітою, іншим державним органам, до сфери управління яких належить заклад освіти;
– первинній профспілковій організації відповідної профспілки або уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці (у разі, якщо немає профспілки в закладі освіти).
Після закінчення лікування або у разі смерті потерпілого від нещасного випадку відповідно до довідки закладу охорони здоров’я керівник закладу освіти складає та надсилає в десятиденний строк усім особам і організаціям, зазначеним у пункті 11 цього розділу, яким надсилалися примірники акта Н-Н, повідомлення про наслідки нещасного випадку.
Усі нещасні випадки, оформлені актами Н-Н, беруться на облік і реєструються:
– закладом освіти в журналі реєстрації нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти;
– органом управління освітою в журналі реєстрації нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти у закладах освіти, що належать до сфери управління.
Один примірник матеріалів розслідування таких нещасних випадків зберігається в архіві закладу освіти протягом 60 років.
Нещасні випадки, що трапилися із здобувачами освіти і не спричинили втрати здоров’я, наслідком яких є мікротравми, засвідчуються і реєструються медичним працівником закладу освіти в окремому журналі реєстрації мікротравм, що сталися із здобувачами освіти Такі нещасні випадки не беруться на облік.

Спеціальне розслідування нещасних випадків
Спеціальному розслідуванню підлягають нещасні випадки, що трапилися під час освітнього процесу:
– групові, що трапилися з одночасним травмуванням двох і більше потерпілих, незалежно від тяжкості тілесних ушкоджень;
– що спричинили тяжкі наслідки (у тому числі інвалідність потерпілого);
із смертельним наслідком.
Спеціальне розслідування проводиться також у випадку смерті здобувача освіти під час освітнього процесу.
У разі самогубства здобувача освіти під час освітнього процесу проводиться розслідування органами правопорядку.
Про груповий нещасний випадок, нещасний випадок, що спричинив тяжкі наслідки (у тому числі інвалідність потерпілого), нещасний випадок із смертельним наслідком та у разі смерті здобувача (здобувачів) освіти під час освітнього процесу керівник закладу освіти зобов’язаний негайно повідомити:
– батьків, інших законних представників потерпілого (потерпілих);
– заклад охорони здоров’я за місцем, де стався нещасний випадок (у разі виявлення отруєнь – відповідний територіальний орган Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів);
– орган управління освітою, інший державний орган, до сфери управління якого належить заклад освіти, засновника (засновників) приватного закладу освіти;
– органи поліції за місцем, де стався нещасний випадок.

Повідомлення про нещасний випадок (Додаток 7 до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу(пункт 7 розділу II), надсилаються органу управління освітою, іншому державному органу, до сфери управління якого належить заклад освіти, засновнику (засновникам) приватного закладу освіти за допомогою засобів оперативного зв’язку (телефон, телеграф, електронна пошта, факс тощо) протягом трьох годин з моменту, як стало відомо про такий випадок.
Спеціальне розслідування нещасного випадку, під час якого загинуло від 1 до 4 осіб або травмовано до 10 осіб, у разі смерті здобувачів освіти під час освітнього процесу проводить комісія із спеціального розслідування, яку створюють:
– наказом органу управління освітою за місцезнаходженням закладу освіти за участю представника органу управління освітою вищого рівня, якщо нещасний випадок стався із здобувачем (здобувачами) освіти закладу освіти, що належить до сфери управління Міністерства освіти і науки України;
– розпорядчим документом іншого державного органу, до сфери управління якого належить заклад освіти;
– розпорядчим документом засновника (засновників) приватного закладу освіти.
До складу комісії із спеціального розслідування в закладах фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти входить представник Міністерства освіти і науки України або особа, яку делегують виконувати функції представника Міністерства освіти і науки України за його розпорядженням.
Спеціальне розслідування нещасного випадку з особливо тяжкими наслідками, під час якого загинуло 5 і більше осіб або травмовано 10 і більше осіб, проводить комісія із спеціального розслідування, яку призначають:
– наказом органу управління освітою вищого рівня за участю представника Міністерства освіти і науки України, якщо нещасний випадок стався із здобувачами освіти закладу освіти, що належить до сфери управління Міністерства освіти і науки України;
– розпорядчим документом іншого державного органу, до сфери управління якого належить заклад освіти;
– розпорядчим документом засновника (засновників) приватного закладу освіти.
До складу комісії із спеціального розслідування групового нещасного випадку, нещасного випадку із смертельним наслідком або випадку смерті здобувача освіти під час освітнього процесу входять:
– голова — керівник (заступник керівника) органу управління освітою за місцезнаходженням закладу освіти, іншого державного органу, до сфери управління якого належить заклад освіти, посадова особа за рішенням засновника (засновників) приватного закладу освіти;
– члени:
– відповідальна особа з охорони праці та безпеки життєдіяльності органу управління освітою за місцезнаходженням закладу освіти; керівник (заступник керівника) закладу освіти;
– керівник служби охорони праці закладу освіти або особа, на яку наказом закладу освіти покладено ці обов’язки;
– представник первинної профспілкової організації закладу освіти, членом якої є потерпілий, а в разі відсутності в закладі освіти профспілки — уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.
Комісія із спеціального розслідування зобов’язана:
– обстежити місце, де стався нещасний випадок, одержати письмові чи усні пояснення від учасників освітнього процесу, працівників закладу освіти, потерпілого або потерпілих (якщо це можливо), опитати осіб — свідків нещасного випадку та осіб, причетних до нещасного випадку;
– з’ясувати обставини та причини настання нещасного випадку;
– визначити, чи пов’язаний нещасний випадок з освітнім процесом;
– установити осіб, які допустили порушення вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності;
– розробити заходи щодо попередження подібних нещасних випадків у майбутньому.
Комісія із спеціального розслідування протягом 15 робочих днів із дня її утворення розслідує нещасний випадок і складає акт спеціального розслідування (Додаток 7 до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу(пункт 8 розділу ІII), оформляє інші потрібні документи і матеріали, перелік яких наведено в пункті 11 цього розділу. За потреби строк спеціального розслідування може бути продовжений органом управління освітою, який утворив комісію із спеціального розслідування, але не більше ніж на 30 календарних днів.
Акт спеціального розслідування протягом трьох робочих днів розглядається та затверджується керівником органу управління освітою, який призначив комісію із спеціального розслідування нещасного випадку.
До матеріалів спеціального розслідування належать:
– копія наказу органу управління освітою за місцезнаходженням закладу освіти про утворення комісії із спеціального розслідування нещасного випадку;
– акт спеціального розслідування;
– акт Н-Н на кожного потерпілого окремо;
– плани, схеми та фотознімки місця події;
– протоколи засідань комісії із спеціального розслідування, опитувань, пояснення свідків нещасного випадку та інших причетних осіб, а також посадових осіб, відповідальних за дотримання вимог норм і правил з охорони праці та безпеки життєдіяльності;
– витяги із журналів реєстрації інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності з потерпілим, копія сторінки журналу обліку навчальних занять про реєстрацію вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності з потерпілим;
– витяги з журналів реєстрації інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності з педагогічними працівниками, якщо потерпілий — вихованець закладу дошкільної освіти;
– копії документів про проходження навчання та перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності безпосередніх керівників (учителів, вихователів, викладачів, майстрів трудового навчання тощо);
– довідка закладу охорони здоров’я про характер і тяжкість ушкоджень, що заподіяні потерпілому, або причини його смерті;
– висновок експертної комісії (якщо таку було створено) про причини нещасного випадку, результати лабораторних та інших досліджень, експериментів, аналізів тощо;
– копії наказу закладу освіти, органу управління освітою, до сфери управління якого належить заклад освіти, про вжиття запропонованих комісією із спеціального розслідування заходів щодо запобігання виникненню подібних нещасних випадків.
На вимогу комісії із спеціального розслідування керівник закладу освіти зобов’язаний:
– запросити для участі в розслідуванні нещасного випадку фахівців-експертів;
– організувати фотознімки пошкодженого об’єкта, місця нещасного випадку та надати інші потрібні документи;
– організувати проведення лабораторних досліджень, випробувань та інших робіт;
– надати транспортні засоби та засоби зв’язку, потрібні для роботи комісії із спеціального розслідування нещасного випадку;
– забезпечити друкування, розмноження у потрібній кількості матеріалів спеціального розслідування.
Орган управління освітою, який утворив комісію із спеціального розслідування, протягом п’яти робочих днів після закінчення цього розслідування направляє матеріали спеціального розслідування:
– органу управління освітою, до сфери управління якого належить заклад освіти;
– керівникові закладу освіти, із здобувачем (здобувачами) освіти якого стався нещасний випадок;
– первинній профспілковій організації відповідної профспілки або уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці (у разі, якщо немає профспілки в закладі освіти);
– органу поліції за місцем настання групового нещасного випадку або нещасного випадку із смертельним наслідком.
Керівник закладу освіти, органу управління освітою, іншого державного органу, до сфери управління якого належить заклад освіти, засновник (засновники) приватного закладу освіти зобов’язані протягом п’яти робочих днів після отримання розглянути матеріали спеціального розслідування нещасного випадку і видати наказ (розпорядження) про вжиття запропонованих комісією із спеціального розслідування заходів щодо запобігання подібним випадкам, а також притягнення осіб, які допустили порушення нормативно-правових актів про охорону праці, вимог безпеки проведення освітнього процесу, до відповідальності згідно із чинним законодавством України.
Про виконання заходів щодо запобігання подібним нещасним випадкам керівник закладу освіти письмово повідомляє орган управління освітою, інший державний орган, до сфери управління якого належить заклад освіти, засновника (засновників) закладу освіти.
Примірники акта спеціального розслідування, акта Н-Н (на кожного потерпілого окремо), копії наказу закладу освіти, органу управління освітою, до сфери управління якого належить заклад освіти, про вжиття запропонованих комісією із спеціального розслідування заходів щодо запобігання подібним нещасним випадкам в десятиденний строк після завершення спеціального розслідування надсилаються керівником закладу освіти, органом управління освітою, до сфери управління якого належить заклад освіти, до Міністерства освіти і науки України.
Матеріали спеціального розслідування зберігаються в архіві органу управління освітою, до сфери управління якого належить заклад освіти, протягом 60 років.

Порядок ведення обліку нещасних випадків
Заклад освіти на підставі актів Н-Н подає звіт про травматизм під час освітнього процесу в закладі освіти за підсумками року за формою НВ органу управління освітою, до сфери управління якого належить заклад освіти.
Органи управління освітою місцевих державних адміністрацій складають зведений звіт про травматизм із здобувачами освіти в закладах освіти, які належать до сфери їх управління, за формою НВ (зведена), який надсилають за підпорядкованістю органам управління освітою вищого рівня.
Заклади освіти, органи управління освітою, інші державні органи, до сфери управління яких належать заклади освіти, засновники приватних закладів освіти, Міністерство освіти і науки України заслуховують на засіданнях педагогічних рад, колегій, нарадах інформацію про стан травматизму серед здобувачів освіти, проводять аналіз причин нещасних випадків, що трапилися, розробляють заходи щодо їх запобігання.

Додатки:
– додаток 1 – Акт розслідування нещасного випадку;
– додаток 2 – Акт про нещасний випадок, що стався із здобувачем освіти (вихованцем, учнем, студентом, курсантом, слухачем, стажистом, клінічним ординатором, аспірантом, докторантом закладу освіти);
– додаток 7 – Повідомлення про нещасний випадок (груповий / із смертельним наслідком);
– додаток 8 – Акт спеціального розслідування;