Лист ДОН від 16.08.2021 № 01-33/2127

Матеріал у документі docx: LDON_16082021_01_33_2127

Щодо організації роботи з охорони праці в закладі освіти
(нормативно-правові акти з ОП)

Законом України „Про охорону праці” встановлено єдиний порядок організації охорони праці в Україні. У закладах освіти до системи управління охороною праці відносять також питання безпеки життєдіяльності (охорона здоров’я, пожежна, радіаційна безпека, безпека дорожнього руху, дії у надзвичайних ситуаціях тощо), що сприятиме поліпшенню профілактичної роботи щодо безпеки навчання і праці, запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій під час освітнього процесу, на виробництві та в побуті.
Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації рекомендує керівникам місцевих органів управління освітою територіальних громад, директорам закладів фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти та закладів комунальної власності Чернівецької обласної ради для керівництва в роботі «Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти», затверджене наказом Міністерства освіти і науки України 26.12.2017 № 1669.
Це Положення визначає єдину систему організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (учнів, студентів, курсантів, слухачів, аспірантів та працівників закладів освіти), а також обов’язки керівників та посадових осіб щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов навчання, утримання і праці, запобігання травматизму.
Організація роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах освіти покладається на їх керівників.
Керівник закладу освіти (ректор, директор, завідувач):
1) є відповідальним за створення безпечних умов освітнього процесу згідно із законодавством про охорону праці та «Положенням про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 26.12.2017 № 1669; не дозволяє проведення освітнього процесу за наявності шкідливих та небезпечних умов;
2) відповідно до «Типового положення про службу охорони праці», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України 15.11.2004 № 255 (у редакції від 14.04.2017) створює в закладі освіти службу охорони праці, безпеки життєдіяльності, яка безпосередньо підпорядковується йому; призначає відповідальних за організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності в закладі освіти та визначає їх функціональні обов’язки, забезпечує функціонування системи управління охороною праці;
3) призначає наказом осіб, відповідальних за стан охорони праці в структурних підрозділах, навчальних кабінетах, лабораторіях, майстернях, спортзалах, тирах (стрільбищах) тощо;
4) затверджує посадові інструкції керівників структурних підрозділів, працівників з обов’язковим блоком питань з охорони праці, безпеки життєдіяльності;
5) перед початком навчального року, а також періодично протягом навчального року оцінює технічний стан обладнання та устаткування навчальних приміщень закладів освіти;
6) уживає заходів щодо приведення інженерно-технічних комунікацій, устаткування, обладнання у відповідність до чинних стандартів, правил, норм з охорони праці;
7) укладає колективний договір (угоду), що містить розділ з охорони праці, безпеки життєдіяльності, та забезпечує його виконання;
8) забезпечує виконання вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці, заходів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, передбачених колективним(ою) договором (угодою), приписів органів державного нагляду за охороною праці, пропозицій виборного органу первинної профспілкової організації (представника профспілки);
9) на засіданнях педагогічної ради закладу освіти, нарадах керівників структурних підрозділів, осіб, відповідальних за стан охорони праці, безпеку життєдіяльності, організовує звітування з питань профілактики травматизму, виконання заходів розділу з охорони праці, безпеки життєдіяльності колективного договору (угоди), видає накази, розпорядження з цих питань;
10) організовує профілактичну роботу щодо попередження травматизму і зниження захворюваності серед здобувачів освіти та працівників закладів освіти;
11) організовує роботу з розробки програми вступного інструктажу та забезпечує проведення всіх видів інструктажів:
– з охорони праці – відповідно до «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01. 2005 № 15, та «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304;
– з безпеки життєдіяльності – відповідно до «Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 26.12.2017 № 1669;
12) організовує роботу щодо розроблення та періодичного перегляду один раз на 5 років:
– інструкцій з охорони праці для працівників відповідно до «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.1998 № 9 (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 30.03.2017 № 526);
– інструкцій з безпеки під час проведення навчання для здобувачів освіти відповідно до «Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 26.12.2017 № 1669;
13) сприяє здійсненню громадського контролю за додержанням вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці;
14) контролює забезпечення здобувачів освіти та працівників закладів освіти спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно з «Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»;
15) здійснює контроль за підготовкою трудових студентських загонів, учнівських об’єднань щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці та відпочинку на місцях їх дислокації;
16) сприяє проведенню дозиметричного контролю відповідно до нормативно-правових актів з обов’язковою реєстрацією в спеціальному журналі;
17) забезпечує навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності здобувачів освіти та працівників закладів освіти відповідно до законодавства і «Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 26.12.2017 № 1669;
18) сприяє виконанню організаційно-технічних заходів упровадження системи стандартів безпеки праці, проведенню атестації робочих місць за умовами праці;
19) організовує проведення обов’язкових попередніх та періодичних медичних оглядів працівників закладів освіти відповідно до «Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246 (із змінами), та наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002 № 280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб» (із змінами);
20) не дозволяє виконання робіт, які негативно впливають на здобувачів освіти і працівників закладів освіти та стан довкілля;
21) здійснює постійний зв’язок з органами виконавчої влади та громадськими об’єднаннями щодо запобігання травматизму серед здобувачів освіти та працівників закладів освіти;
22) при настанні під час освітнього процесу нещасних випадків вживає заходів, передбачених «Положенням про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 16.05.2019 № 659.
З метою створення безпечних і нешкідливих умов праці та навчання, дотримання основ чинного законодавства з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної та радіаційної безпеки, електробезпеки, санітарії та гігієни, утримання будівель, навчання учнів та працівників закладу освіти безпеці праці та життєдіяльності, профілактики нещасних випадків Департамент освіти і науки облдержадміністрації надає роз’яснення щодо урахування вимог нормативно-правових актів в адміністративно-господарській діяльності та організації роботи з питань охорони праці в закладах освіти (рекомендації щодо організації роботи з охорони праці в закладі освіти), що додаються.

 

Рекомендації щодо організації роботи з охорони праці в закладі освіти

№ з/п Найменування заходів Нормативний документ
1. Приймання закладу освіти до нового навчального року  Проводить комісія, призначена наказом органу управління освітою, якому підпорядкований  заклад освіти за рекомендаціями МОН ,зокрема:

 Для ЗЗСО –  (рекомендована форма акта приймання готовності навчального закладу до нового навчального року наведена в додатку 5 листа МОН від 29.07.2020 № 1/9-406 «Інструктивно-методичні матеріали щодо порядку підготовки закладу освіти до нового навчального року та опалювального сезону з питань цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності»);

Для ЗДО – «Організація роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» (лист МОН від 14.02.2019 № 1/11-1491);

Для ЗПТО – «Про дотримання вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності при підготовці закладів професійної (професійно-технічної) освіти до нового навчального року» (лист МОН від 16.04.2018 № 1/9-240

2. Призначення наказом керівника  закладу освіти осіб, відповідальних за організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності в  закладі освіти  та його структурних підрозділах. На початку навчального року відповідно до р. IV п. 1.2 та 1.3 «Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього  процесу в  установах і закладах  освіти», затвердженого наказом МОН 26.12.2017 № 1669
3. Перед початком навчального року всі працівники закладу освіти  проходять обов’язковий  профілактичний медичний огляд. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 № 559 «Порядок проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок» (із змінами), наказу МОЗ України від 21.07.2007 № 246 «Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій»
4. Перелік (Номенклатура) документів, що регулюють питання охорони праці та  безпеки життєдіяльності в  закладі освіти.  Р. ІІ  «Інструктивно-методичних матеріалів щодо порядку підготовки закладу освіти до нового навчального року та опалювального сезону з питань цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності» (лист МОН від 29.07.2020 № 1/9-406), «Щодо організації роботи з охорони праці в закладі освіти (9папок) (лист ДОН від 09.08.2021 № 01-33/2066) та  методичні матеріали  «Про організацію роботи з охорони праці у закладі освіти» (лист ДОН від 21.07.2020 № 01-31/1929)
5. Інструкції, що діють в  закладі освіти, поділяються на:

 

– інструкції з охорони праці за професією та за видами робіт:

Інструкції з охорони праці для працівників при виконанні ними певного виду робіт або за певною професією «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.98 № 9 в редакції наказу Міністерства  соціальної політики України від 30.03.2017 № 526).

 

– посадові інструкції Посадові інструкції працівників (функціональні обов’язки та права за посадою) з обов’язковим блоком питань охорони праці, безпеки життєдіяльності – р. ІV  п.1.4. «Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього  процесу в  установах і закладах  освіти», затвердженого наказом МОН 26.12.2017 № 1669
– робочі інструкції для робітників (функціональні обов’язки) Робочі інструкції робітників – функціональні обов’язки відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010 (чинний) станом на 26.10.2017
6. Інструктажі з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності з працівниками Проводяться згідно з р. 5 «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України», затвердженого наказом МОН України 18.04.2006 № 304 (у редакції наказу Міністерства освіти у науки України 22.11.2017 № 1514)

Інструктажі із безпеки життєдіяльності зі здобувачами освіти проводяться відповідно до  р. 8 «Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього  процесу в  установах і закладах  освіти», затвердженого наказом МОН 26.12.2017 № 1669

7. Навчання та перевірка знань  з питань охорони праці працівників закладів освіти. Проводиться відповідно до:

 «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 25.01.2005 № 15 (із змінами);

  «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України», затвердженого наказом МОН України 18.04.2006 № 304 (у редакції наказу Міністерства освіти у науки України 22.11.2017 № 1514)

8. Адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці Методичні рекомендації «Щодо Положення про адміністративно-громадський контроль з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі освіти» (лист КУ «Навчально-методичний центр якості освіти та  координації господарської діяльності навчальних    закладів       освіти»    від      13.09.2018

  № 02-06/161)

9. Розслідування нещасних випадків, що сталися з учнями, вихованцями під час освітнього процесу «Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу», затверджене наказом Міністерства освіти і науки України 16.05.2019 № 659
10. Розслідування нещасних випадків, що сталися з працівниками  закладів освіти. «Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві», затверджений постановою КМУ 17.04.2019 № 337 (із змінами)
11. Розслідування нещасних випадків зі здобувачами освіти, працівниками, що трапились у неробочий час і не пов’язані з освітнім процесом. «Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру», затверджений постановою Кабінету Міністрів України  22.03.2001 № 270 (із змінами)
12. Надання пільг працівникам закладів освіти  за роботу в шкідливих і важких умовах праці. Здійснюється після проведення атестації робочих місць за умовами праці, що проводиться відповідно до «Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 01.08.92  № 442 (із змінами).
13. Своєчасне надання Повідомлень  про виникнення:

1). Надзвичайних ситуацій,

2). Пожеж,

3).Нещасних випадків,

4). Отруєнь тощо

За формами і у встановлені терміни відповідно до «Табеля  термінових та строкових донесень Міністерства освіти і науки України з питань цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності», затвердженого наказом ДОН 02.09.2020 № 261
14. Своєчасне надання звітів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки та цивільного захисту   За формами і у встановлені терміни відповідно до «Табеля  термінових та строкових донесень Міністерства освіти і науки України з питань цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності», затвердженого наказом ДОН 02.09.2020 № 261
15. Перелік (Номенклатура) документів, що регулюють питання пожежної безпеки в  закладі освіти. «Щодо організації роботи з пожежної безпеки в закладі освіти» (рекомендаційні  матеріали)  (лист Департаменту освіти і науки ОДА  від  20.04.2021 № 01-33/1064)